بخشدار بفروئیه

بخشدار بفروئیه شهرستان میبد : محمد اسماعیلی


روستاهای تابعه : روستای حسن آباد – روستای درین – روستای مزرعه بیده – روستای سورک – روستای هفتهر

محمد اسماعیلی بخشدار بفروئیه

محمد اسماعیلی بخشدار بفروئیه