روستاها از نظر طبیعت، از نظر فرهنگ باید مراکز توریستی در کشور باشند.البته برای اینکه روستا تبدیل شوند به مراکز توریستی، سرمایه گذاری می خواهد. (دکتر حسن روحانی در همایش ملی روز روستا)
آن کسانی که مفاخر تاریخی را ندارند، براي خودشان خلق میکنند! ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهائی که مایه ي تفاخر تاریخی ملت ایران است، اعتماد به نفس ملت ایران است؛ چرا اینها را نشان ندهیم؟ (مقام معظم رهبری)