۱- خدمات نقشه برداری و طراحی پروژه های عمرانی

۲- پیمانکاری پروژه های عمرانی

۳- نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات زیباسازی و بهسازی

۴- نظارت بر خدمات پارک ها و فضای سبز روستایی

۵- نظارت و پیگیری خدمات مدیریت پسماند و نظافت معابر

۶- کنترل فنی پروژه های عمرانی در حال اجرا