۱- دریافت فیش های واریزی ، چکها ، رسیدها ، و تفکیک آنها از نظر نوع عوارض کسب شده

۲- جمع آوری اطلاعات درآمدی،محاسبه،تفکیک ثبت و ضبط آن

۳- امور قراردادها و پیمانها

۴- حقوق و دستمزد

۵- جمعدار اموال