۱- صدور انواع پروانه های ساختمانی

۲- صدور انواع گواهی نقل و انتقال و پاسخ به استعلامات

۳- انجام امور مربوط به تفکیک،عدم خلافی،تعیین بر و کف

۴- جلوگیری و کنترل ساخت و سازهای بدون مجوز

۵- تکمیل پرونده تخلفات ساخت و ساز و ارسال به کمیسیون ماده ۹۹

۶- محاسبات و ارائه فیش بانکی

۷- همکاری در تهیه و پیشنهاد تعرفه عوارض سالیانه ساخت و ساز

۸- ارائه گزارش عملکرد و آمار به صورت ماهیانه