۱- دبیرخانه و بایگانی

۲- کارگزینی

۳- اتوماسیون و رایانه

۴- آمار و اطلاعات

۵- تایپ و تکثیر

۶- آموزش

۷- امور رفاهی