مسئول واحد فنی و درآمد

مسئول واحد فنی و درآمد دهیاری های شهرستان میبد

مهدی خاکزار کارشناس فنی و درآمد

مهدی خاکزار

مهدی خاکزار