فرم نظر سنجی ارباب رجوع

 

نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاه ها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر ما را در این امر مهم یاری فرمایید:

تاریخ مراجعه

نام کارمند پاسخگو

1 - برای چه کاری مراجعه کرده اید ؟ ( علت مراجعه )

2 - نحوه اطلاع رسانی از روند انجام کار به شما
 بسیار خوب خوب متوسط بد خیلی بد

3 -نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه است؟
 بسیار خوب خوب متوسط بد خیلی بد

4 -مهارت و تخصص کارکنان؟
 بسیار خوب خوب متوسط بد خیلی بد

5 -سرعت و دقت انجام کار
 بسیار خوب خوب متوسط بد خیلی بد

6 - درصورت مراجعه مکرر به واحد، علت آن کدام یک از موارد زیر بوده است ؟
 الف- ناقص بودن مدارک ب- عدم حضور متصدی انجام کار ج-طولانی بودن فرآیند انجام کار

7 -نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور مرقوم فرمایید:

8 -درصورت تمایل قسمت زیر را تکمیل فرمایید

:نام و نام خانوادگی

:شماره تماس

میزان تحصیلات: