بخشدار ندوشن

بخشدار ندوشن شهرستان میبد : فرزین خادمی


روستاهای تابعه : روستای علویه – روستای صدرآباد – روستای نیوک

فرزین خادمی بخشدار ندوشن

فرزین خادمی بخشدار ندوشن