بخشدار مرکزی

بخشدار مرکزی شهرستان میبد : محمد شیبانی


روستاهای تابعه : روستای بدرآباد – روستای حجت آباد – روستای جهان آباد – روستای رکن آباد – روستای محمد آباد – روستای مزرعه کلانتر – روستای مهرآباد

محمد شیبانی بخشدار مرکزی میبد

محمد شیبانی بخشدار مرکزی میبد